Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
Pravo na pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija.
 
„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
 
Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.
 
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.
 
Dječji vrtić Srednjaci omogućuje pristup informacijama:

  • Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama ili u javnom glasilu radi informiranja javnosti.
  • Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
            - neposrednim davanjem informacija
            - davanjem informacije pisanim putem
            - uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže  traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
            - na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
 
Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva službeniku za informiranje Dječjih vrtića Srednjaci. Zahtjev se  podnosi:

  • Pisanim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ SREDNJACI, Vladimira Filakovca 2, 10000 Zagreb
  • Elektroničkom poštom na adresu: vrtic.srednjaci@zagreb.hr
Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Ograničenje prava na pristup informacijama
Tijelo javne vlasti uskratit će pravo na pristup informacijama ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama (
25/13, 85/15, 69/22) odnosno posebnim propisima.
 


Službenica za informiranje u Dječjem vrtiću Srednjaci:
Borka Brnadić, tajnica 
Tel: 01/3842 119
E-mail: vrtic.srednjaci@zagreb.hr

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama - Obrazac 1

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Obrazac 2

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Obrazac 3

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.g.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.g.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.g.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPi za 2020.g.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.g.

Ispiši stranicu