Prevencija bolesti dišnih puteva

Najučestalije i najbrojnije bolesti u dječjim kolektivima su bolesti dišnog sustava. Ovu činjenicu potvrdile su i brojne stručne studije, kao i praćenja učestalosti pobola djece o kojoj skrbe dječje predškolske ustanove.
Razlozi koji dovode do ovih stanja/oboljenja mogu biti brojni.
Sa sigurnošću možemo reći da je u prve tri godine života smanjena otpornost dječjeg organizma (nedovoljno izgrađen/nezreli imunološki sustav). Veća izloženost izvoru infekcije i putu prijenosa, u kolektivu su faktori rizika za nastanak svih, posebno bolesti dišnog sustava, ali i zbog većeg broja djece na manjem prostoru.Ispiši stranicu